Warning Javascript Not Enabled

Please enable JavaScript in your browser. Either your browser does not support JavaScript or it is disabled in your browser. This site requires JavaScript to work properly.

Quý vị có phải là người dùng mới không? Nhấp vào nút bên dưới Đăng ký Người dùng Mới Quý vị có phải là người đại diện được ủy quyền của một hội viên không? Đăng ký Ngay Hội viên Kaiser vui lòng truy cập vào www.kp.org

Kết nối với thông tin sức khỏe của quý vị

Quý vị hiện có quyền truy cập trực tuyến vào dữ liệu sức khỏe của mình. Giờ đây, quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin về các lần khám sức khỏe trong quá khứ, yêu cầu Thẻ ID, thông tin bác sĩ, thuốc và nhiều hơn nữa thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến an toàn của chúng tôi.